Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden
Deze website en bijbehorende domeinnamen zijn eigendom van InBev Nederland N.V. gevestigd te Breda, hierna ook wel te noemen AB InBev. Door deze website te bezoeken en te gebruiken verklaar je akkoord te gaan met de volgende voorwaarden. Kun je niet instemmen met de voorwaarden, gebruik deze website dan niet. Deze website is slechts bestemd voor iedereen die in de horeca werkzaam is en 18 jaar of ouder is. Je verklaart hierbij dat je aan deze voorwaarden voldoet.

Toepasselijk recht
Door deze website te bezoeken accepteer je dat op de AB InBev website het Nederlands recht van toepassing is. Je accepteert dat alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland, met dien verstande dat in arrondissementsrechtbankzaken de rechtbank te Breda in ieder geval bevoegd is.

Aansprakelijkheid AB InBev
AB InBev stelt de inhoud van deze site met grote zorgvuldigheid samen. Wij geven echter geen garanties voor de inhoud van de informatie en de actualiteit en correctheid daarvan. AB InBev is niet aansprakelijk voor de eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie. AB InBev is niet aansprakelijk voor informatie die door derden, waaronder begrepen bezoekers, aan ons ter beschikking is gesteld voor vermelding op deze website. AB InBev is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door onbeschikbaarheid of onbereikbaarheid van de website en het gebruiken van de website waaronder begrepen onjuiste gegevensverwerkingen.

Eigen risico
Door het bezoeken van deze website accepteer je dat gebruik van deze website voor eigen risico is. Geen van de partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, produceren en beschikbaar stellen van de website kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en indirecte schade, gevolgschade en andere schade welke kunnen ontstaan door een al dan niet mogelijke toegang, gebruik, browsen en het downloaden van materiaal van deze website, veroorzaakt door virussen, bugs, menselijke of technische fouten, gebreken aan hardware, software of netwerk, of andere gebreken of vertragingen in netwerkverbindingen of gegevensoverdracht. Het downloaden, ook indien uitdrukkelijk toegestaan en mogelijk gemaakt op de website, is voor eigen risico.

Onrechtmatige teksten
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om teksten op deze site te plaatsen van pornografische, obscene, profane, lasterlijke, bedreigende, onrechtmatige aard of andere teksten die in strijd zijn met enige wet- en regelgeving, of die kunnen aanzetten tot onrechtmatig gedrag welke tot strafrechtelijke of civiele aansprakelijkheid kan leiden. Het promoten van excessief of onverantwoordelijk gebruik van alcoholhoudende drank of drankgebruik door minderjarigen is niet toegestaan. Ondanks dat AB InBev betrokken is in het ontwikkelen, produceren en beschikbaar stellen van de website en de door derden op de site geplaatste teksten of andere materialen kan inzien en monitoren, accepteert AB InBev geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor claims met betrekking tot de inhoud van de teksten of materialen van derden. AB InBev behoudt zich het recht voor de door derden op de site geplaatste teksten te allen tijde te verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten
Dit is een website van AB InBev. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, berusten bij AB InBev of bij derden die ons een licentie hebben verstrekt. Je erkent en stemt ermee in dat het uitdrukkelijk is verboden om materialen, zoals beeldmerken en logos, audio -en videomaterialen, banners, teksten en de structuur en indeling evenals de broncode van deze site te wijzigen, te verveelvoudigen en te hergebruiken, al dan niet voor commerciële doeleinden, waaronder begrepen het exploiteren van eigen internetpagina's, behalve in het geval het uitdrukkelijk is vermeld op de website en mogelijk is gemaakt door AB InBev. Wij zullen onze intellectuele eigendomsrechten met alle toekomende rechtsmiddelen in rechte handhaven en afdwingen.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van AB InBev, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van AB InBev is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Privacy
Indien je gegevens invoert, sta je ervoor in dat de gegevens juist zijn ingevuld. Door het invoeren van persoonlijke gegevens ga je, als klant, ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de klantenadministratie, welke is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. AB InBev neemt grote zorgvuldigheid in acht ten aanzien van de omgang met gegevens van klanten. Gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de overeenkomst en om desgewenst interessante en passende aanbiedingen te doen. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder jouw toestemming, een en ander met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Je hebt recht op inzage en verbetering. Vragen om inzage in of om verwijdering van je persoonsgegevens kun je richten aan AB InBev, Afdeling B2B Communicatie, Postbus 3212, 4800 MA Breda.

Hyperlinks
Deze website bevat links naar websites die door derden worden aangeboden en beheerst, en waarover AB InBev geen controle uitoefent. De links impliceren niet, direct of indirect, dat AB InBev de inhoud van de door derden beheerste sites heeft overzien of goedgekeurd of dat er associaties of sponsoringrelaties bestaan tussen AB InBev en derden, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. AB InBev is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van websites waartoe bezichtiging via links op websites van of naar AB InBev mogelijk zijn gemaakt. Het gebruiken van links vindt plaats op eigen risico.

Contact
Indien je een vraag of een klacht hebt over deze website, neem dan contact op met:

AB InBev
Ceresstraat 1
4811 MA Breda
076 525 38 00
Email: csc.ontrade.nl@ab-inbev.com

 

Wijzigingen
AB InBev behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen wanneer zij dit noodzakelijk acht, zonder daarvoor enige voorafgaande waarschuwing te plaatsen. Door deze site te bezoeken, accepteer je dat je gebonden bent aan de herziene voorwaarden. AB InBev raadt je daarom aan regelmatig de voorwaarden te lezen.